Chống tuyết giao mai trước,
Che sương để cúc sau.
Tự đi vào mùa hạ,
Mầm sen sống rất lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.