Hào hoa Việt đè Tô Mân,
Họ Phan đã sánh Quý Luân thuở nào.
Cửu trâm anh tam phẩm cao,
Vườn xuê tùng trúc mùa nào cũng xuân.
Hương khuyên mời rượu ân cần,
Tiệc bày quý vật kỳ trân đủ mùi.
Lưu liên khách đã say rồi,
Ngỡ nơi Bồng đảo mình ngồi thung dung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.