Mặt trời xuống núi Ly San,
Vụng xanh thuyền sứ nước Nam bỏ buồm.
Trạm canh lính đóng mõ dồn,
Cốc cò về tổ, bè luồn dọc ngang.
Xem địa đồ bỗng kinh hoàng,
Ma thơ giục, thấy việc quan nhàn nhiều.
Cơ mưu đục đẽo tạm tiêu,
Đuốc bừng cá giỡn nước reo cuộn dòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.