Bạn thân Gia Định được bao?
Lê khanh nay lại cưỡi sao về trời.
Lễ nhập quan đã cử rồi,
Còn nâng vạt áo lau chùi lệ mưa.
Phong lưu sĩ hạnh có thừa,
Nhìn ngự bình ngỡ hoạ đồ chàng Vương.
Nỡ phiền trung sứ điếu tang,
Còn đâu dâng sớ nhà vàng “thập tư”.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.