Nước chảy vòng đình trên đồng,
Ruộng hoa sức sống mênh mông bời bời.
Lan xuân bù đắp ơn trời,
Bộ kinh cây cỏ nối lời ghi thêm.
Mưa rửa vàng ngọc xây thềm,
Xe sơn son chở người xem hoa đình.
Mua lan về đường thơm lành,
Rượu ngon quẩy, tế hương trinh một tuần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.