Làm người ai chẳng tôn thân,
Đất ngoài giáo hoá thấm nhuần cõi hoang.
Yên Bắc đã có thánh vương,
Việt Nam tiến cống lệ thường từ xưa.
Vái nhường, ông giữ phong tư,
Lệ độ mới tiếng vẳng đưa sáo đàn.
Đáp ơn, vùng biển nghèo nàn,
Giặc cướp đã trở về làm lương dân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.