Lưới chắn ngang dòng kết chợ phiên,
Bên sông đèn lạnh nghiệp ngư truyền.
Vườn cau ánh chiếu chim mơ khiếp,
Dưới sóng, bóng chìm cá vọt lên.
Đốm lửa lập loè cây đỏ cháy,
Pha lê lấp loá nước xanh huyền.
Giấc sầu đèn đối, sương dày trút,
Bạn cũ chim âu sống cạnh quen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.