Xuân về bến đẹp bờ tươi,
Ruộng phía nam sức bao người dồn ra.
Tưới thông mương máng chan hoà,
Sau mưa cày gốc cây già bật tung.
Trẻ chăn trâu sáo ngang lưng,
Tiếng chim hoà tiếng ca lừng tiều phu.
Người lớn dệt vải cày bừa,
Rẽ dâu, đứa trẻ cơm đưa ra đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.