Nhà dân tụ tập dựa rừng ngang,
Tắc Khái trồng dưa khắp ruộng làng.
Đê ruột dê bò lan rễ đắng,
Mưa, gan rồng tưới, nở hoa vàng.
Tham ăn vượn khỉ sa chăng trói,
Thích khẩu quạ cò chẳng giữ giàng.
Dưa đẹt dưa gang ra tiếp mãi,
Đông Lăng sự nghiệp mở thênh thang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.