Trăng lặn quạ kêu rộn khoảng không,
Tân Kinh mục tử ruổi trên đồng.
Sáo bằng ống sậy vút trời thẳm,
Trâu dẫm đá chìm tới khuỷu sông.
Cỏ tốt bãi bằng, săn cáo tiện,
Dâu xanh bóng mát họp cò đông.
Được mua ngạo thuở Hy Hoàng nhé,
Để áo, nằm say cạnh khóm hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.