Miền Tây sạch bóng gian tà,
Tình thân Miên Việt một nhà vui thay.
Kèn chiều, mây ngập ngừng bay,
Lính thú buồn cỏ xanh dày ải quan.
Điệu hoà Lý tướng thở than,
Mang thần vận cửa khúc đàn Minh phi.
Hội áo xiêm mở đến kỳ,
Tranh Tần phẫu Triệu so bì không thua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.