Sương nghiêm doanh liễu cuốn cờ,
Đêm trăng, cõi thế bao giờ đẹp hơn?
Đài gương: Ngọc nữ chập chờn,
Lòng hồ châu ngậm, đâu còn long ly?
Khúc Ngân hà thuyền chở đi,
Bờ sông nước Việt quế chia hàng trồng.
Khách được cá, sẵn rượu nồng,
Say ngâm từ khúc bi hùng Đông Pha.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.