Khắp chốn Vườn Trầu rợp cỏ cây,
Người săn quen địa thế nơi đây.
Chó theo hiệu lệnh xông tìm gấp,
Ưng đợi nỏ cung đánh bắt ngay.
Heo bắn một tên dành mạng sống,
Chim vây ba mặt để đường bay.
Kìa ai hỏi chuyện công hầu đó,
Nhân đạo núi rừng trước phải hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.