Hoa Phong mé nước liền thôn,
Tướng quân đà khuất, luỹ còn tới nay.
Mây vây tường ngắn, trường quây,
Hào không mưa rửa, đôn bày lộ ra.
Phường săn lùng thỏ ranh ma,
Giặc treo cờ trắng hàng ta thuở nào.
Sửa sang văn trị, thánh triều,
Đêm không đóng cửa, dân đều yên vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.