Phước Long duy núi này cao,
Hừng đông, mù khói tựa dầu mỡ trơn.
Lạc đường tiều kiếm lối mòn,
Chở mây cánh ướt hạc sờn chiếc lông.
Móc tan, hái đậu trên đồng,
Lúa thơm, quán bán rượu nồng màn treo.
Theo đồng tới chùa chân đèo,
Trước thềm dâng quả cheo leo vượn quỳ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.