Sóng dồn muôn khoảnh nước không trong,
Vũng Gấm chia chi toả khắp vùng.
Mương nhỏ cua bò tuôn bảy nhánh,
Sông dài sấu dẫn chĩa ba dòng.
Triều bằng dễ lỡ thuyền qua lại,
Lối rẽ luôn nhoà cây rợp phong.
Hành khách liệu đường đo bóng nắng,
Bỏ buồm trại lính ngủ thong dong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.