Ngọc hồ Bình Thuỷ trong veo,
Thuyền về buồm lẻ xa treo chân trời.
Chim bằng thế vút mây khơi,
Đa đa in bóng lạc loài bãi rau.
Yên hoa theo mộng non Vu,
Cây xuân mở Võng Xuyên đồ sau đê.
Cửa bồng gần tiếp làng quê,
Chèo khua bóng xế, chuốc ly rượu nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.