Sứ Nam tới hiến lòng thành,
Dừng cờ tiết viếng đất lành Thiền lâm.
Nhờ thiện tuệ chỉ mê lầm,
Lễ Như Lai chứng đạo tâm vẫn dài.
Công điểm hoá đến hoẵng nai,
Pháp cao rắn độc lánh ngoài đất thiêng.
Nam tông y bát chân truyền,
Xa nhìn voi trắng bóng in giữa trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.