Mối thù họ Triệu khó tiêu,
Họ Triệu tan, Dự Nhượng kiều trơ trơ.
Giận làm dậy sóng cuồng xô,
Khí cầu vồng nhả đôi bờ sông run.
Trụ áo rêu nhớ trận đòn,
Bia vùi đá cũ ghi hờn nuốt than.
Di phong quốc sĩ rỡ ràng,
Nhắc ơn tri ngộ, người mang nặng lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.