Đêm đất khách mộng chẳng thành,
Tấm lòng vạn dặm mông mênh không bờ.
Qua khe cửa hở gió lùa,
Đèn lụi tàn biết bây giờ đã khuya.
Bói cành mai học khó chi,
Sửa xong đối tuyết ngâm thi mấy vần.
Ồn nhà tốp lính đi tuần,
Mõ khua từng tiếng vang rân canh phòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.