Dậy xem đêm nó thế nào,
Ngang song đã thấy trăng treo nửa vành.
Vội khêu đuốc lúc tàn canh,
Thơ trong mộng vội ghi nhanh mấy hàng.
Trộm gạo kìa chú chuột hang,
Tằm xuân ôm tơ mịn màng ngủ say.
Cơ trời thiện ác chứa bày,
Cần gì đợi sáng mới hay sự tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.