Vũ Di chọn kỹ, lửa đều,
Trận chiến trà thắng danh rỡ ràng.
Trong âu búp uốn rồng vàng,
Củi thơm khói toả hạc đang liệng vòng.
Trừ ma ngủ, xin tặng cùng,
Đuổi quỷ rượu, đã thử dùng đôi phen.
Ở đời vị đắng nên tìm,
Chát the dư vị đừng đem trút bừa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.