Gươm Phùng Hoan rỉ trong bao,
Con thuyền Phạm Lãi năm nao đáp nhờ.
Nhìn xa non nước mịt mờ,
Lòng nhớ bạn gửi mây đưa tới cùng.
Vũ Lăng lối cũ mịt mùng,
Ruộng hoang cỏ rậm, mục đồng bỏ đi.
Như ông xuất, xử tuỳ nghi,
Bên trong có đạo lý gì, chỉ cho.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.