Góc bể chân mây cách vạn trùng,
Bên trời thuyền khách Việt bềnh bồng.
Nửa đêm luống cúc Đào Tiềm nở,
Bướm mộng Trang Chu đuổi gió đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.