Ngàn dặm thuyền côi rạch sóng khơi,
Từ Tiên phố đến đậu Kim đài.
Xuân về vẫn khách tha hương nhỉ,
Tin tức nhờ ai gửi trạm mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.