Đêm khuya trằn trọc không an,
Chống gậy đến trước rèm toan hỏi trời.
Soi gương vóc hạc xương mai,
Cái danh cứ trói buộc hoài thân a?
Thuốc quân thần ai cho ta,
Tiền mẫu tử chủ nợ già tay tăng.
Biết cố nhân cũng khó khăn,
Tình xưa vấn vít nên hằng thương nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.