Bán trâm, định mua sách xưa,
Nhặt màu khói ráng còn lưa tới giờ.
Đào, rễ sâu, gốc luôn trừ,
Tùng, đứng thẳng, cần tỉa thưa cọng cành.
Xem cỏ sân: thời, biết rành,
Chuyện cơm áo, có rau dành để nuôi.
Khách xa được cụ quan hoài,
Tiêu tan nhiệt khí nhờ nơi cam tuyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.