Chọn được nơi tốt làm nhà,
Đứng ngoài cuộc giữ cái “ta” vẹn toàn.
Giậu trơ ba luống cúc vàng,
Một người nhàn ở trong làng, vui sao.
Trước sân, cỏ bện dây thao,
Sách là món quý tiệc nào bằng đây.
Đất có hơi vàng, chẳng dây,
Xuân trong hoa hạnh, nhắn hay kiếm tìm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.