Tỉnh Quế đông trước tạm ngơi,
Giữa xuân nay lại lên chơi Thê Hà.
Gây tình, chén rượu, trúc xoà,
Làm vui cho khách màu hoa đào, hồng.
Suối Nộn Ngọc nước mát trong,
Lầu Quan Âm tịnh rửa lòng tục thanh.
Thú lên cao quyến rũ mình,
Bắc Nam cách trở bỗng hình như quên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.