Khóc bên giường cạnh đường đứa trẻ
Đói khổ sao rét đỏ chân đờ
Trời sinh ngươi chẳng phải thừa
Để ngươi chẳng béo lại thua vịt mòng
Trông nhà quan dâu trồng khắp bãi
Há không còn tấc vải áo ngươi
Khen cho lông cánh chim trời
Tuyết băng đầy núi cao vời vút bay

tửu tận tình do tại