Vó câu đường thẳng mặc khoan thai,
Công nghĩa hai bề vẹn cả hai.
Tiên ngọc khăng khăng vâng bệ ngọc,
Rượu mai phang phảng chuốc đình mai.
Niềm trung ái rành ghi dạ,
Gánh quân thần uốn (vẫn) nặng vai.
Kíp thấy quy dao công được vẹn,
Danh thơm càng rạng chốn vân đài.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển III.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004