Gây nên chính trị phép Thang Văn,
Khăn khắn tua gìn đạo khắc cần.
Ngoài chấn võ uy thanh đảng ác,
Trong tu văn giáo vỗ dân thuần.
Trung hưng rạng nối công thời hựu,
Chí thiện trau nên đức nhật tân,
Quyến mệnh muôn trông trên bảo hựu,
Xưa sau dám lãng chữ “duy thân”.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển I.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004