Bờ rộng như công ơn cha mẹ
Sóng tình thương quan hệ thâm sâu
Đêm ngày xuôi chảy chẳng mau
Cuối sông mới thấy xiết bao đường dài

tửu tận tình do tại