Ngày nào
Tôi cũng đi qua những phòng tranh chép
Đi qua nỗi im lặng phiên bản

Ngày nào
Tôi cũng đi qua những cửa hàng đồ lót
Đi qua nỗi im lặng hình hài

Ngày nào
Tôi cũng đi qua những hè phố thưa
Đi qua nỗi im lặng bóng tôi


SG 9/05

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]