Mỗi ngày
Những sợi kẽm vô hình
Uốn những đường cong theo hình thú kiểng

Tôi mọc nhánh bò theo

Mỗi ngày
Những chiếc kéo vô hình
Cắt tỉa những những ý nghĩ bò ra ngoài luồng

Con thú kiểng tôi nhập bầy


SG 9/05

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]