Mây đất Tần bao la bàng bạc
Cảnh đầu năm qua bước trung niên
Đa tình hận nhất hoa câm
Nỗi sầu nhờ rượu mới tan được này
Thăm nhà cũ rêu đầy tường phủ
Một đêm mưa nằm nhớ làng xưa
Tự vui suy yếu học thơ
Lấy đề tài trước sửa qua vài hàng.