Bạc đầu mới bắt đầu chức uý
Huyện ở ngay chân núi gần nhà
Đậu cao làm ở huyện nha
Tiền hiền thường vẫn coi là thuần phong
Hồ Vu vẫn ngày xuân nổi sóng
Ban ngày mưa ướt đẫm hoa mai
Giúp cho dân được yên rồi
Văn chương chữ nghĩa không hoài công đâu.