Chim mất sức tường không vượt nổi
Nhưng hót hay, mượt chói bộ lông
Nữ tì chớ giục bắn cung
Anh đào cứ để trên cành nó ăn.