Muốn nổi tiếng mấy ai tự biết?
Phải phân minh xấu đẹp đôi đường
Nếu cho Mô Mẫu lộng gương
Thoa son điểm phấn xem dường uổng công

tửu tận tình do tại