Thừa cơ lúc thần minh vui vẻ
Dựa hơi thần trộm hỏi trời cao
Ông Xanh cai trị thế nào
Mà sao chết đói nhằm vào nông dân

tửu tận tình do tại