Hướng cuối trời một mình lèo lái
Theo sông Hoài về lại đất Ngô.
Loạn ly giặc giã đâu to?
Ông đi yên ổn tới nhà được không?
Đây mây thấp phủ cây đồng nội,
Hiếm thấy buồm, trăng rọi khắp hồ.
Đi vòng thôn xóm buồn so,
Thợ cày quen biết lính xa chưa về.

tửu tận tình do tại