Mênh mang chảy khắp đó cùng đây,
Đạo lớn mở ra chốn chốn đầy.
Thấu hết cổ kim không khác dị,
Tỏ tường tinh nhật bóng lung lay.
Hây hây cảnh vật đều sinh nở,
Bát ngát ngư diều thoả nhảy bay.
Kính lễ chân thành thân bái yết,
Non Kiều núi Thái thảy ngang bày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại