Ban đầu Trần Oánh Kiện Khê,
Tiếp sau hai vị họ Lê mở làng.
Đổi Dương Xá thành ấp Năng,
Yên lòng đôi chút phía nam dựng nhà.
Mới hơn bốn chục năm qua,
Nên trong lễ bái tỏ ra bùi ngùi.
Hết chim, cung bỏ đi rồi,
Trung thần, danh tướng mấy người hiểu đây?

tửu tận tình do tại