Sân vận động còn đây
Nơi lễ đài Bác đứng
Vẫn chỗ ấy hôm nay lại dựng
Lễ đài mừng chiến thắng Việt Nam
Năm chín tháng năm
Bác đến đây thăm
Khu Tự trị Thái-Mèo nhớ mãi
Vinh dự lớn lao phút giây trọng đại
Thấm thoát thời gian mười sáu năm tròn

Chỗ Bác đứng hiện còn
Lời Bác khuyên vẫn nhớ
Bác đến thăm Khu Tự trị Thái-Mèo khi đó
Miền Nam còn trong lửa đấu tranh
Miền Bắc vết thương hàn gắn mới lành
Vào kế hoạch năm năm lần thứ nhất
Thêm mười sáu mùa xuân thật đẹp
Đến hôm nay Nam - Bắc một nhà
Đất nước vang lời ca
Mừng Tổ quốc Việt Nam đại thắng
Quê hương mang tình sâu nghĩa nặng
Nhờ ơn Người có được hôm nay
Trên lễ đài Bác vẫn đứng vẫy tay
Nghìn cặp mắt hướng về nơi Bác
Hình ảnh, niềm tin nên thơ nên nhạc
"Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"
Việt Nam - Việt Nam của thế kỷ hai mươi


Thuận Châu, 15-5-1975

Nguồn: Quê hương Bác đã về thăm (thơ), Trần Vương Luyện, NXB Văn hoá dân tộc, 2000