Nam Bắc vàng xanh tách rõ phần
Chớ đem miếng lợi đổi lòng chân
Trước cùng tay thụng bàn thi phú
Nay với mũ già chuyện tính nhân
Sắc vốn cũng không, không cũng sắc
Thân nguyên từ đạo, đạo từ thân
Kẻ ngoài chớ mỉa ta theo vụng
Nghĩ thiện nhờ duyên trước đã gần.


Nguồn: Văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)