Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 15:01

答復天朝冊使其二

庄誦瑤章咀麗華,
不妨世號阿瞞槎。
古來先進開新進,
謝道無涯役有涯。
向闕多君頭未雪,
望塵使我眼生花。
此身如作衡山雁,
北往南翔總是家。

 

Đáp phúc thiên triều sách sứ kỳ 2

Trang tụng dao chương trớ lệ hoa,
Bất phương thế hiệu A Man tra.
Cổ lai tiên tiến khai tân tiến,
Tạ đạo vô nhai dịch hữu nhai.
Hướng khuyết đa quân đầu vị tuyết,
Vọng trần sử ngã nhãn sinh hoa.
Thử thân như tác Hành sơn nhạn,
Bắc vãng nam tường tổng thị gia.

 

Dịch nghĩa

Trang nhã lời hay, tụng từ hoa lệ,
Đâu để tâm nhân gian gọi là khách A Man.
Xưa nay người đi trước mở mang cho người đi sau,
Cảm tạ cái trí tuệ vô hạn dẫn dắt cho cái bản thể hữu hạn.
Ngóng về cửa khuyết, mong chúc đầu còn chưa bạc tuyết,
Trông xuống đám bụi trần, càng thấy mắt mình sinh hoa.
Thân này mà hoá được thành nhạn ở Hành Sơn,
Thì bay bắc hay bay nam cũng đều là nhà cả.


Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Lời trang nhã, từ lệ hoa,
Chẳng hiềm nhân thế gọi là A Man.
Người sau nhờ trước mở mang,
Trí là vô hạn thân đang hữu kỳ.
Trông khuyết chúc, tóc thanh ti,
Phần tôi bụi ngóng mắt thì sinh hoa.
Hành Sơn hoá nhạn bay xa,
Khi Nam khi Bắc là nhà mọi nơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trang nhã lời hay từ lệ hoa,
Nhân gian đâu để gọi Man A.
Xưa nay trước mở cho sau đó,
Trí tuệ vô biên dẫn dắt ra.
Cửa khuyết ngóng về đầu sắp bạc,
Bụi trần trông xuống mắt thêm hoa.
Thân này ví hoá Hành Sơn nhạn,
Bay bắc bay nam cũng nước ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời