Chịu sao vất vả mái thềm tranh
Lầu gấm yêu kiều hẳn chẳng rành
Đã có ngô cơ lụa hoa ngán
Cũng khuya mới ngủ cửa song xanh

tửu tận tình do tại