Nói lắm đau lòng, thà hãy yên!
Đời khôn hay dại bởi hoàng thiên...
Văn: câu tuyệt vọng là câu thánh;
Người: lúc vô tình chính lúc tiên.
Khóc cứu non sông chưa chắc dại?
Cười không nghĩa lý khác gì điên?
Anh hùng nhờ ở công thao luyện
Ai lọt lòng ra đã thánh hiền?


1929