Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 09/01/2008 10:30

Một dây buộc khéo duyên đâu?
Mang tiếng mang tai cũng vị bầu.
Dạn mặt thoa quần năm ngón dạo
Ngây lòng phong nghuyệt bốn cung mau.
Bắc Nam nào phải riêng văn võ,
Gay gắt thêm mang điệu oán sầu.
Này sợi tơ tình khôn ngỏ hết,
Tri âm ta phải rõ cho nhau.