Sao cứ để chán chường ám ảnh
Ngồi bên em lạc lõng xa xưa
Rừng vắng đêm bập bùng lửa lạnh
Nép vào tôi em thiếu hay thừa?


Khe Hàm 1970

Nguồn: Trần Tuấn Đạt, Nguồn đá, NXB Lao động, 2000